“I statsråd i dag ble det oppnevnt et nytt valglovutvalg, som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer.”

Nytt valglovutvalg oppnevnt

“Utvalget skal basere arbeidet sitt på forskning og empirisk kunnskap, og bidra til økt forståelse av demokrati og valg. Utvalget skal i sitt arbeid sikre at relevante innspill fra berørte aktører blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Internasjonale erfaringer skal innhentes der det er relevant. Utvalget kan be om særskilte orienteringer og/eller utredninger på enkeltområder. Utvalget skal i samsvar med Utredningsinstruksen redegjøre for forslagenes økonomiske, administrative og eventuelle andre vesentlige konsekvenser på kort og lang sikt, og peke på eventuelle ytterligere utredningsbehov. Utvalget skal avgi sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 31. desember 2019.”

Mandat for valglovutvalget

Valglovutvalget

 • Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, (leder)
 • Professor Bernt Aardal
 • Kontorsjef Kari Aarnes
 • Seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo
 • Forskningsleder Dag Arne Christensen
 • Professor Johan Giertsen, Høyre
 • Spesialrådgiver Anne Grimsrud, Senterpartiet
 • Sjefsingeniør Janne Hagen
 • Direktør Kristin Taraldsrud Hoff
 • Professor Eirik Holmøyvik
 • Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås, Sosialistisk Venstreparti
 • Doktorgradsstipendiat Sofie A. E. Høgestøl, Venstre - Twitter
 • Vararepresentant til Stortinget Hanne C. S. Iversen, Fremskrittspartiet
 • Forsker Sigrid Stokstad
 • Stortingsrepresentant Knut Storberget, Arbeiderpartiet - Twitter
 • Journalist Øyvind Strømmen, Miljøpartiet de Grønne - Twitter
 • Rektor Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti

Utvalget sin nettside