Spørsmål til Riksvalgstyret om opptelling av stemmer ved valget 2017 Vi viser til henvendelse datert 30. august til riksvalgstyret, og henvendelse til riksvalgstyret, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Valgdirektoratet datert 5. august om opptelling av stemmer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sekretariat for riksvalgstyret. Siden dette er et praktisk spørsmål har vi avklart med leder av riksvalgstyret at svaret sendes fra oss. Tall i svaret er hentet inn fra kommunene av Valgdirektoratet.

  1. Tilsammen hvor mange stemmeberettigede bor i kommuner hvor valgdagsstemmene ikke ville ha blitt manuelt talt? 128 kommune hadde planlagt å skanne både i den foreløpig og den endelig opptellingen. Antall stemmeberettigede i disse 128 kommunene ca. 1 193 000.
  2. Av disse, hvor mange bor i kommuner hvor alle maskinelle tellinger skulle foregå i samme lokale? Det må antas at de kommunene som hadde planlagt maskinell opptelling i både foreløpig og endelig telling ville gjøre det i samme lokale da skannere vanligvis settes opp sentralt i kommunen.
  3. Omtrentlig hvor mange forhåndsstemmer skulle bli telt bare maskinelt før fredag? Forhåndsstemmene telles først opp på valgdagen. Det er ingen opptelling av forhåndsstemmer før mottak av forhåndsstemmer avsluttes 8. september. Det var 175 kommuner som hadde planlagt å telle forhåndsstemmene ved bruk av skanner.
  4. Hvordan håndteres det hvis den manuelle og den maskinelle tellingen ikke stemmer overens? Ved avvik mellom foreløpig og endelig opptelling, skal det telles på nytt. Alle avvik skal protokolleres og forklares.
  5. Hvis det utløser en omtelling - hvordan foretas denne omtellingen - manuelt eller maskinelt? Hvordan kommunene velger å gjennomføre omtellingen er opp til valgstyret i den enkelte kommune, og vurderes fra situasjon til situasjon. Ofte gjøres dette maskinelt. I år må alle kommuner gjennomføre den foreløpige tellingen manuelt. Ved manuell telling, legges stemmesedlene i bunker etter parti. Når disse partifordelte bunkene deretter skannes, vil det også bli enklere å identifisere bakgrunn for eventuelle avvik.
  6. Vil tallene fra den foreløpige tellingen publiseres? Valgstyret skal protokollere både den foreløpige og den endelige opptellingen i sin møtebok. Dette følger med til fylkesvalgstyrets kontroll. Evt. avvik kommenteres også i fylkesvalgstyrets møtebok. Alle møtebøker er offentlige dokumenter, og kan normalt finnes på kommunens/fylkeskommunenes nettsider.

Orginalt svar i PDF