Det følgende er sitat fra dette svaret fra KMD

“Vi viser til din henvendelse fra 7. desember 2018 om oversikt over forskjeller mellom manuell og maskinell telling på landsbasis.

Valggjennomføringen er desentralisert i Norge, med mye ansvar og myndighet på lokalt folkevalgt nivå. Valgloven bygger på at det er kommuner og fylkeskommuner som er ansvarlige for å gjennomføre valg. Kommunene er ansvarlige for å sørge for en korrekt valggjennomføring og at opptellingen gjennomføres på en god måte lokalt. Det er kommunene og fylkeskommunene selv som godkjenner opptellinger og valgoppgjør, og som fordeler mandater på kommuner og fylker. Det er lange tradisjoner for denne rollefordelingen i Norge. Alle opptellinger skal protokolleres, og disse protokollene skal godkjennes av valgstyrene og fylkesvalgstyrene.

Departementet foretar ingen kontroll av opptellinger, og har derfor ingen sammenstilling av forskjellen mellom foreløpig og endelig opptelling gjort hos kommunene. Årsaken til avvik skal fremkomme av protokollene. Det er for øvrig satt i gang et arbeid for å gjøre protokollene mer leservennlige og mer egnete til å vise ulike avvik.”