Hadde Evry fjerntilgang til tellesentraler i Norge i 2017? I så fall hvilke?

Valgdirektoratet har inngått en rammeavtale som gir alle kommuner og fylkeskommuner lik tilgang til teknisk støtte knyttet til installasjon av EVA Skanning. Rammeavtalen åpner for at leverandørene kan benytte fjernaksess som en del av sin bistand, men det er den enkelte kommune/fylkeskommune som besluttet om de ønsker denne type tjeneste. Dette avtales i kommunens/fylkeskommunens avrop på rammeavtalen. Valgdirektoratet har ikke oversikt over den enkelte kommune/fylkeskommunes avrop på tjenester i rammeavtalen. Vi har full tillit til at kommunene og fylkeskommunene ivaretar dette på en sikker og god måte, på samme måte som de ivaretar andre kritiske samfunnsoppgaver.

Hadde en eller flere av de andre «skanning leverandørene» også fjerntilgang?

Rammeavtalen er lik for de tre leverandørene.

Vil en eller flere av «skanning leverandørene» ha fjerntilgang ved valget i 2019?

Vår anbefaling til låst konfigurasjon for maskiner som benyttes til EVA Skanning innebærer at fjerntilgang blir deaktivert. Den enkelte kommune/fylkeskommune må gjøre en selvstendig vurdering av hvordan de best ivaretar sikkerheten kombinert med tilgang til nødvendig teknisk kompetanse. Sikkerhet knyttet til eventuell fjerntilgang for teknisk personell vil være en del av denne vurderingen. Fjerntilgang for teknisk personell innebærer ikke at disse gis roller og tilganger i valgsystemene.

Fjerntilgang for teknisk personell kan være en hensiktsmessig løsning for å ivareta tilgang til nødvendig teknisk kompetanse i enkelte kommuner, vår rolle er å gi råd og veiledning som bidrar til at dette skjer i kontrollerte og sikre former.

Har denne tilgangen blitt evaluert av NSM/PST?

Valgdirektoratet har tett samarbeid med NSM, og NSM bidrar i arbeidet med å gjøre tester, tiltak og utarbeide veiledere for kommunene. Verken NSM eller PST har gjennomgang av rammeavtaler for Valgdirektoratet. Fjerntilgangen ble ikke vurdert av NSM/PST før 2017-valget.